Basisaanbod

Voor wie?

In deze klasgroepen begeleiden we kinderen van 6 tot 12 jaar (met mogelijks verlenging tot 13 jaar) met een verslag type basisaanbod van het CLB. Voor deze leerlingen is het volgen van een onderwijstraject in het gewoon onderwijs moeilijk, ook met redelijke aanpassingen en extra ondersteuning. Er is geen diagnose vereist voor dit onderwijstype, wel kan er sprake zijn van (een vermoeden van) een leerstoornis, ontwikkelingsachterstand, aandachts- en concentratieproblemen enz.

Binnen het type basisaanbod hebben we ongeveer 12 groepen. Een klas bestaat uit maximum 14 leerlingen. Bij de indeling in klasgroepen wordt er rekening gehouden met de leeftijd van de leerling, het onderwijsniveau en het toekomstperspectief.

Belangrijke pijlers in ons aanbod

Om tegemoet te komen aan de specifieke onderwijs- en opvoedingsbehoeften van deze leerlingen maken we gebruik van aangepaste en gespecialiseerde onderwijsmethodieken.

Het onderwijs is groepsgericht met voldoende afstemming op de individuele onderwijsbehoeften van het kind. Een multidisciplinair team (bestaande uit kinesitherapeuten, ergotherapeuten, logopedistes, orthopedagogen en gespecialiseerde leerkrachten) werkt daartoe een individueel aangepast traject uit voor elke leerling. Het zelfvertrouwen van het kind laten groeien via een goed afgestemd leerprogramma is een prioritair doel.

We kiezen hierbij voor functionele en betekenisvolle leerinhouden en –activiteiten die aansluiten bij de interesses, talenten en ondersteuningsbehoeften. Zo prikkelen we de leerling om meer te willen weten, te kunnen én om de nieuwe vaardigheden ook in het dagelijks leven zelfstandig toe te passen.

We leven en werken op school in een groep - dit is niet altijd makkelijk- daarom besteden we ook veel aandacht aan het stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling en een goede leer- en werkhouding.

Toekomstperspectief

Het verslag type basisaanbod waarmee de leerling start in onze school is twee schooljaren geldig. We evalueren twee keer per jaar tijdens onze klassenraden of uw kind terug kan keren naar het gewoon onderwijs. Indien de leerling verdere ondersteuning nodig heeft binnen type basisaanbod, wordt het verslag na twee jaar verlengd i.s.m. de ouders en het CLB. Wanneer ons onderwijsaanbod onvoldoende tegemoetkomt kan een doorverwijzing naar een ander type buitengewoon onderwijs nodig zijn.

De leerlingen die de overstap maken naar het secundair onderwijs doen dit voornamelijk naar twee onderwijsvormen. Een deel van de leerlingen start in de B-stroom van het gewoon onderwijs, een ander deel van de leerlingen gaat naar het buitengewoon secundair onderwijs, type basisaanbod (OV3-werking). Uitzonderlijk wordt er een ander advies gegeven.

Samen gaan we op pad

Om de beste ontwikkelingskansen voor de leerling te realiseren is een goede samenwerking met de ouders (gebaseerd op vertrouwen en respect) een basisvoorwaarde. Ouders worden 3 keer per schooljaar uitgenodigd op een oudercontact met de klasleerkracht(en). Op die momenten is er eveneens de mogelijkheid om de andere leerkrachten en paramedici die het kind begeleiden te spreken. Op vraag kan er ook op andere momenten een contact aangevraagd worden.

Niet alleen ouders zijn partners in het begeleidingsproces, ook de samenwerking met externen ( thuisbegeleiding, CGG, CLB, psycholoog…) die het kind begeleiden, vinden we belangrijk. Indien gewenst kan er ook een overleg met deze diensten georganiseerd worden.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor meer informatie of een rondleiding.