Type 9 voor Kleuters

Voor wie?

In de kleuterklas begeleiden we maximaal 6 kleuters van 2,5 tot 6 jaar (met mogelijkheid tot verlenging 7 jaar) met een diagnose autismespectrumstoornis en een verslag type 9 van het CLB.

Wanneer de ondersteuning en de aanpassingen in het gewone onderwijs niet voldoende (zullen) zijn om een optimale ontwikkeling te verzekeren, kunnen deze kleuters in onze school terecht voor een gespecialiseerd en individueel gericht aanbod. Onze leerkrachten binnen de type 9 werking volgen permanent nascholingen om zich verder te specialiseren in de noden van deze kinderen.

Belangrijke pijlers in ons aanbod

De kleuter vertoeft in een groepje en leert hier ook zijn eerste sociale vaardigheden. Doch kunnen we stellen dat het onderwijs eerder individueel dan groepsgericht is. De eigenheid van de kinderen en de verschillen in ontwikkelingsniveau maken dat de kleuters voor de verschillende ontwikkelingsdomeinen een eigen traject afleggen. De kleuterjuf krijgt hierbij ondersteuning van de ergotherapeute, logopedisten en orthopedagogen van de school.

In onze begeleiding vertrekken we van de 6 pijlers van de Autisme Centraal Methodiek.

Autistisch denken Om de kleuter goed te kunnen begeleiden, moeten we zijn unieke manier van informatieverwerking begrijpen. We moeten ons aanpassen aan zijn waarnemings- en verwerkingsstijl om zo een zo optimaal mogelijk leerklimaat te creëren.
Basisrust Basisrust en een veilig gevoel zijn noodzakelijk voor de kleuter om voldoende energie te hebben om op ontdekking te gaan, te spelen en nieuwe vaardigheden aan te leren. In de kleuterklas zetten de begeleiders intensief in op het aanpassen van de omgeving via o.a. concrete communicatie, prikkelreductie of –versterking. Bij de overgang naar de lagere school, wanneer de zelfsturing van het kind toeneemt, worden meer strategieën aangeleerd om zelf rust te kunnen vinden.
Concrete communicatie Dit is misschien wel de belangrijkste en noodzakelijkste pijler binnen het kleuteronderwijs. Onze communicatie zo expliciet mogelijk maken via visualisaties in de ruimte, van de tijd en bij opdrachten is noodzakelijk om de wereld voor de kleuter voorspelbaar, begrijpelijk en duidelijk te maken. De logopedisten ondersteunen de leerkrachten bij het afstemmen op het begripsniveau van de kleuter (voorwerp-, foto-, pictogramniveau).
Dubbelspoor Bij kleuters zetten we heel erg in op het aanpassen van de omgeving omwille van hun jonge leeftijd. We beseffen dat wij er niet altijd zijn om het kind te begeleiden. Elke kans die we zien om het kind strategieën en vaardigheden aan te leren of hulpmiddelen aan te reiken die ons overbodig maken, zullen we aangrijpen. In de kleuterklas investeren we daarom erg in aanleren van zelfredzaamheidsvaardigheden en je eigen vrije tijd invullen met spel. Spelen is leren en dus een topprioriteit!
Eigenheid Iedere kleuter is uniek. In de begeleiding willen we rekening houden met elk domein van de persoonsontwikkeling: de cognitieve, de motorische en de sociaal-emotionele ontwikkeling, de sensorische over- en ondergevoeligheid, de interesses en de imitatiedrang, … Een multidisciplinair team (bestaande uit kinesitherapeuten, ergotherapeuten, logopedistes, orthopedagogen en gespecialiseerde leerkrachten) werkt daartoe samen met de ouders een individueel aangepast traject uit voor elke leerling.
Functioneel We kiezen in onze school voor functionele en betekenisvolle leerinhouden en –activiteiten die aansluiten bij de interesses, talenten en ondersteuningsbehoeften. Zo prikkelen we de kinderen om meer te willen weten, te kunnen én om de nieuwe vaardigheden ook in het dagelijks leven zelfstandig toe te passen. Dit betekent concreet dat we bij de jongste kleuters inzetten op het bereiken van de mijlpalen in de communicatieve, sociale, motorische en zelfredzaamheidsdomeinen. Bij de oudste kleuters krijgt het aanleren van werk- en leergedrag een prominentere plaats.

Toekomstperspectief

Samen gaan we op pad

De meeste kleuters stromen na de kleuterschool door naar onze eigen lagere schoolwerking type 9. Soms wordt een kleuter verwezen naar een andere school voor buitengewoon onderwijs als onze werking onvoldoende tegemoet komt aan zijn opvoedings- en onderwijsbehoeften.

Om een goed beeld te kunnen vormen van de eigenheid van de kleuter en zijn ondersteuningsnoden is een goede samenwerking met ouders essentieel. Ouders zijn dé belangrijkste partner om vorm te geven aan het onderwijsproces. We gebruiken een kleuteragenda om elkaar dagelijks op de hoogte te kunnen houden, zodat we onmiddellijk kunnen inspelen op wat zich aandient (een slechte nacht, voor de eerste keer ‘kaka’ op het potje, …).

Ouders worden 3 keer per schooljaar uitgenodigd op een oudercontact met de klasleerkracht(en) en paramedici die het kind begeleiden. Op vraag kan er ook op andere momenten een contact aangevraagd worden.

Niet alleen ouders zijn partners in het begeleidingsproces, ook de samenwerking met externen ( thuisbegeleiding, ECA, OPZ, CLB, psycholoog…) die het kind begeleiden, vinden we belangrijk. Indien gewenst kan er ook een overleg met deze diensten georganiseerd worden.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor meer informatie of een rondleiding.