Onze school

Voor wie?

Voor kinderen van 6 tot 12 jaar met een diagnose autismespectrumstoornis én een verslag type 9 van het CLB zijn er binnen onze school twee mogelijkheden.

Geïntegreerde werking (zie type basisaanbod)
Type 9 klas

Wanneer de aanpassingen die binnen type basisaanbod gedaan worden, overeenstemmen met de onderwijsbehoeften van het kind kan, in overleg met de ouders en het CLB, besloten worden de leerling in deze klassen les te laten volgen. Het aanbod is vooral groepsgericht met mogelijkheid tot individuele ondersteuning voor bepaalde ontwikkelingsdomeinen.

Wanneer de leerling meer nood heeft aan individueel gericht onderwijs en een aangepastere leeromgeving zal een type 9 klas aangewezen zijn.Een type 9 klas bestaat uit 6 à 8 leerlingen. Bij de indeling in klasgroepen wordt er rekening gehouden met de leeftijd van de leerling, de mate waarin de omgeving aangepast dient te worden, het onderwijsniveau en het toekomstperspectief.

Belangrijke pijlers in ons aanbod

Leerlingen in een type 9 klas vertoeven in een kleine groep. Doch kunnen we stellen dat het onderwijs eerder individueel dan groepsgericht is.

In onze begeleiding vertrekken we van de 6 pijlers van de Autisme Centraal Methodiek.

Autistisch denken Om de leerling goed te kunnen begeleiden, moeten we zijn unieke manier van informatieverwerking begrijpen. We moeten ons aanpassen aan zijn waarnemings- en verwerkingsstijl om zo een zo optimaal mogelijk leerklimaat te creëren.
Basisrust Basisrust en een veilig gevoel zijn noodzakelijk voor de leerling om voldoende energie over te hebben om nieuwe vaardigheden en kennis te verwerven. De omgeving en leertaken aanpassen enerzijds en anderzijds strategieën aanleren om angst en stress te reduceren zijn hierbij heel belangrijk. Het zelfvertrouwen en de leergierigheid van het kind laten groeien via een goed afgestemd leerprogramma is een prioritair doel.
Concrete communicatie De leer- en leefomgeving van de leerling voorspelbaar, begrijpelijk en duidelijk maken is een belangrijke opdracht. Dit betekent heel eenduidig zeggen wat we bedoelen met niet te veel én niet te weinig woorden én op en positieve manier. Vaak is visuele ondersteuning hierbij aangewezen.
Dubbelspoor Dit wil zeggen dat we enerzijds de leeromgeving gaan aanpassen aan de noden van de leerling met als doel zijn welbevinden, flexibiliteit, zelfstandigheid en positief zelfbeeld te verhogen. En anderzijds de leerling vaardigheden en kennis gaan aanleren die het mogelijk maken zo inclusief mogelijk te participeren aan de samenleving. Dit kunnen o.a. sociale, communicatieve en zelfredzaamheidsvaardigheden zijn. We werken in kleine stapjes met oog op toepassing in het dagelijks leven.
Eigenheid Iedere leerling is uniek. In de begeleiding willen we rekening houden met elk domein van de persoonsontwikkeling: de cognitieve, motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling, de sensorische over- en ondergevoeligheid, de interesses en talenten, de executieve vaardigheden enz. Een multidisciplinair team (bestaande uit kinesitherapeuten, ergotherapeuten, logopedistes, orthopedagogen en gespecialiseerde leerkrachten) werkt daartoe een individueel aangepast traject uit voor elke leerling.
Functioneel We kiezen in onze school voor functionele en betekenisvolle leerinhouden en –activiteiten die aansluiten bij de interesses, talenten en ondersteuningsbehoeften. ‘Betekenisvol’ houdt in dat we hen uitleggen wat ze met die kennis of vaardigheid kunnen doen. Zo prikkelen we de kinderen om meer te willen weten, te kunnen én om de nieuwe vaardigheden ook in het dagelijks leven zelfstandig toe te passen. In ons aanbod houden we bovendien rekening met wat voor deze leerling hier en nu, en in de toekomst zinvol is om te leren. 

We leven en werken op school in een groep - dit is niet altijd makkelijk- daarom besteden we ook veel aandacht aan het stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling en een goede leer- en werkhouding.

Toekomstperspectief

De meeste leerlingen die starten in een type 9 klas vervolmaken de lagere school in deze werking. Wanneer we echter merken dat het aanbod in de type 9 werking onvoldoende tegemoet komt aan de opvoedings- en onderwijsbehoeften van de leerling, kan een advies gegeven worden voor overstap naar het gewone onderwijs of buitengewoon onderwijs van een ander type.

De overstap naar het secundair onderwijs is een grote stap met veel veranderingen. We kiezen er dan ook voor om samen met de ouders en het CLB deze stap tijdig voor te bereiden. Sommige leerlingen gaan verder naar een gewoon secundair onderwijs, voor andere leerlingen sluit buitengewoon onderwijs type 9 beter aan bij hun noden.

Samen gaan we op pad

Om de beste ontwikkelingskansen voor de leerling te realiseren is een goede samenwerking met de ouders gebaseerd op vertrouwen en respect een basisvoorwaarde.

Ouders worden 3 keer per schooljaar uitgenodigd op een oudercontact met de klasleerkracht(en). Op die momenten is er eveneens de mogelijkheid om de andere leerkrachten en paramedici die het kind begeleiden te spreken. Op vraag kan er ook op andere momenten een contact aangevraagd worden.

Niet alleen ouders zijn partners in het begeleidingsproces, ook de samenwerking met externen ( thuisbegeleiding, ECA, OPZ, CLB, psycholoog…) die het kind begeleiden vinden we belangrijk. Indien gewenst kan er ook een overleg met deze diensten georganiseerd worden.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor meer informatie of een rondleiding.